نام تو ..

 نام تو رازی است

نوشته بر پر پروانه هاست

گل ها همه به نام تو مشهورند

آیینه ها 

از انعکاس نام تو می خندند

در کوچه های خاطره باران 

وقتی که خوشه های اقاقی

از نرده های حوصله ی دیوار

سرریز می کنند

و در مشام باد

عطر بنفش نام تو می پیچد

نامت

طلسم "بسم" اقاقی هاست

بی نام تو جذام خلاء

دِه کوره ی جهان را

خواهد خورد...!


/ 1 نظر / 9 بازدید
همسفر جاده دلتنگی

گاهی نیاز داریم بی خیال شویم، بی خیال گذشته ... بی خیال آینده ... بی خیال احساس ... بی خیال اگرها و شاید ها ... گاهی لازم است بگوییم: «هرچه باداباد»